تماس با ما

دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان :

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان

آدرس :

بلوار جمهوری ، بلوار فارابی

مرکز تلفن :

۳۲۱۲۰۰۰۴  ۰۳۴
۳۲۱۲۰۰۰۵  ۰۳۴
۳۲۱۲۰۰۰۶  ۰۳۴
۳۲۱۲۰۰۰۷  ۰۳۴

دورنگار مرکزی :

۳۲۱۱۳۶۰۹  ۰۳۴

کدپستی :

۷۶۱۸۷۳۴۱۵۳