دبیرخانه ستاد

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان به عنوان دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان انجام وظیفه می نماید .

در این خصوص جناب آقای دکتر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به عنوان دبیرستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان وظیفه هماهنگی های اداری ، دریافت و بررسی پیشنهادات ، تهیه دستور جلسات ، ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات ، گزارش گیری ، اطلاع رسانی و آموزش دست اندرکاران را عهده دار می باشد .