صورتجلسات ستاد استان

رئیس اتاق کرمان :استان در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی اقدامات خوبی انجام داده است

صورت جلسه منطقه هفت – اقتصاد مقاوتی

صورت جلسه-اقتصاد مقاومتی -آیت الله موحدی کرمانی

صورت جلسه-اقتصاد مقاومتی -آیت الله هاشمی رفسنجانی

صورت جلسه-اقتصاد مقاومتی – حجت ااسلام پورمحمدی

 صورتجلسه ۳ فروردین ۱۳۹۵ – با جهانگیری

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی  – ۱۲ تیر  ۱۳۹۵

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی  – ۲۲ تیر  ۱۳۹۵

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی  -۱ مرداد ۱۳۹۵

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی  -۲ آبان  ۱۳۹۵

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی  -۳ مرداد ۱۳۹۵ نمازی

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی  -۴ آذر ۱۳۹۵

 صورتجلسه اقتصاد مقاومتی  -۸ شهریور ۱۳۹۵- زرند و کوهبنان

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی  -۱۱ شهریور ۱۳۹۵- منطقه۲

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی  ۱۱شهریور

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی  -۱۳ آبان ۱۳۹۵

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی  -۱۷ مهر ۱۳۹۵

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی  -۲۰خرداد ۱۳۹۵

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی  -۲۱ آذر ۱۳۹۵

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی  -۲۲ آذر ۱۳۹۵

 صورتجلسه اقتصاد مقاومتی  -۲۳شهریور ۱۳۹۵

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی  -۲۴ آبان ۱۳۹۵

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی  -۲۴ شهریور ۱۳۹۵

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی  -۲۵خرداد ۱۳۹۵

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی  -۲۷خرداد ۱۳۹۵

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی  -۳۱تیر ۱۳۹۵

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی  -۳۱خرداد ۱۳۹۵

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی  کوهبنان -۱اسفند  ۱۳۹۵

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی  منطقه ۳ هشت آبان

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی ۲ -۱۳ خرداد ۱۳۹۵

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی ۱۲ بهمن ۱۳۹۵- با حضور وزیر کشور

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی ۱۳ بهمن ۱۳۹۵-ویژه راور

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی -۱۵ فروردین ۱۳۹۵

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی -۲۵ بهمن ۱۳۹۴

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی ۲۷بهمن ۱۳۹۵

 صورتجلسه اقتصاد مقاومتی ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی جلسه تهران  -۲۶خرداد ۱۳۹۵

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی جیرفت  -۲۲خرداد ۱۳۹۵

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی قلعه گنج-۲۲خرداد ۱۳۹۵

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی فاریاب-۶ بهمن ۱۳۹۵

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی کهنوج -۵ بهمن ۱۳۹۵

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی منطقه ۴ مردادماه

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی منوجان-۵ بهمن ۱۳۹۵

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی

صورتجلسه کهنوج

صورتجلسه اقتصاد مقاومتی ۴ شهریور ۹۵

 صورتجلسه_اقتصاد_مقاومتی__۱۰ شهریور_۱۳۹۵

صورتجلسه_اقتصاد_مقاومتی__منطقه۳

صورتجلسه_اقتصاد_مقاومتی_بم-۱۱_بهمن_۱۳۹۵