وظایف ستاد استان

  • هيأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ در اجرای سياستهای ابلاغی مقام معظم رهبری راجع به اقتصاد مقاومتی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

به منظور بررسی، تصویب و راهبری برنامه های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عمليات اجرایی آن‌ها، ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئيس جمهور و با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نيرو، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئيس سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ایران، رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون امور مجلس رئيسجمهور، معاون علمی و فناوری رئيس جمهور، مشاور اقتصادی رئيس جمهور و رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملی و سه نفر اقتصاددان به انتخاب رئيس ستاد تشکیل گردید.

الف ـ هماهنگی جهت تدوین برنامه های عملياتی دستگاههای اجرایی ملی و استانی در چارچوب سياستهای کلی اقتصاد مقاومتی و راهبردهای مربوط و پيگيری تأمين نيازهای اجرای برنامه های مصوب ستاد

ب ـ دریافت برنامه های عملياتی دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غيردولتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی و تصویب آن‌ها

ج ـ گزارشگيری منظم از اجرای برنامه ها

د ـ اعمال نظارت و مداخله جدی در موارد قصور و حل و فصل مشکلات برای تسهيل در امور

هـ ـ اطلاع رسانی مناسب از روند پيشرفت برنامه های اقتصاد مقاومتی

و ـ ایجاد هماهنگی بين دستگاههای اجرایی مختلف مجری سياستهای کلی اقتصاد مقاومتی برای عملياتی کردن برنامه مصوب

ز ـ شناسایی و معرفی موانع اجرایی یا قوانين و مقررات مغایر

ح ـ ایجاد ساز و کار مناسب به منظور تشخيص و تعيين اولویتها برای تخصيص بهينه منابع محدود

تبصره۱ـ دبير ستاد توسط معاون اول رئيسجمهور انتخاب میشود. کارگروههای تخصصی حسب نظر معاون اول رئيسجمهور در حوزه دبيرخانه ستاد تشکيل میشود.

تبصره۲ـ به منظور پيگيری تحقق سياستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برای هماهنگی با سایر قوا، نيروهای مسلح و بخش غيردولتی و مشارکت آن‌ها در اجرای برنامههای مربوط حسب مورد از نایب رئيس اول مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضایيه، رئيس ستاد کل نيروهای مسلح، رئيس بنياد مستضعفان، رئيس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئيس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای شرکت در جلسات ستاد دعوت میشود.

۲ـ به منظور انجام امور دبيرخانهای ستاد، هماهنگیهای اداری، دریافت و بررسی پيشنهادها، تهيه دستور جلسات، ثبت و ضبط مذاکرات و تصميمات، گزارشگيری، اطلاعرسانی و آموزش دستاندرکاران، دبيرخانه ستاد با مسئوليت دبير ستاد تشکيل میشود.

۳ـ به منظور تهيه و اجرای برنامه های منطقه ای و استانی اقتصاد مقاومتی و اجرای مصوبات ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، ستاد مشابهی در هر استان با مسئوليت استاندار و عضویت روسای دستگاههای متناظر عضو ستاد مرکزی تشکيل میشود.

۴ـ استانداران موظفند برنامه های عملياتی اقتصاد مقاومتی استان خود را با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط تهيه و به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ارایه کنند. مسئوليت پایش، نظارت و پيگيری اهداف و زمانبندی برنامه های عملياتی استانی و ارسال گزارشهای ادواری برعهده استانداران می باشد.

۵ ـ فرآیندهای تفصيلی توليد برنامه، شاخصهای پيگيری، پایش و ارزیابی اجرای آن توسـط دبيرخانه تهـيه و به تصویب ستاد راهـبری و مدیـریت اقتصاد مقاومتی میرسد.