برگزاری جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

هشتادو نهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۱۲ شهریور ماه در سالن پیامبر اعظم با حضور استاندار محترم، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و جمعی از مدیران استانی برگزار گردید.استاندار کرمان آموزش را بخشی از کار توانمندسازی جوامع محلی دانست و گفت: باید نیازهای هر بخش را شناخت و سپس مسئول رفع آنها را تعیین کرد. وی ادامه داد: طرح های توانمندسازی مناطق باید به گونه ای تدوین شود که با تغییر مدیران، متوقف نشوند و بتوان آنها را تداوم داد.
آقای رزم حسینی افزود: با توجه به اینکه معین های اقتصادی اقداماتی را آغاز کرده اند، به سمت برنامه مشخصی حرکت می کنیم که به توسعه جوامع محلی بیانجامد.استاندارادامه داد: سوال این است که در استان و کشور ، طرح توانمندسازی جامع که به نتیجه نهایی برسد، کدام است؟
وی خاطرنشان کرد: قرار است که اجماعی از طرح های موفق در زمینه توانمندسازی مردم صورت گیرد تا مدیران بدانند که چه مواردی را باید دنبال کنند.استاندار کرمان ادامه داد: در راستای توانمندسازی مردم باید دید که اگر طرح های جرا شده در گذشته موفق بوده چرا گسترش نیافته و یا چرا به توانمندی کامل مردم منجر نشده است.وی بیان کرد: باید همه سازمان های دست اندرکار در اجرای طرح های توانمندسازی در روستاها در جلسه ای مشترک، به بررسی نقاط قوت و ضعف طرح های اجرا شده پرداخته و با رفع نقاط ضعف و ارتقای نقاط قوت، طرح جامعی در این زمینه را تدوین و سپس اجرایی کنند.آقای رزم حسینی با تاکید بر اینکه باید مسئول توسعه در هر منطقه مشخص باشد، تصریح کرد: دستگاه های دولتی به دلیل حجم بالای کار و مراجعات، نمی توانند مسئولیت توسعه جوامع محلی را عهده دار شوند اما به یقین همراه مسئولان توسعه و توانمندسازی هر منطقه خواهند بود و همکاری لازم را خواهند داشت.استاندار کرمان ادامه داد: برخی از طرح های اجرا شده در استان کرمان از جمله همیاران آب را می توان در مراجع بین المللی مطرح کرد و جا انداخت.

دکتر رودری با اشاره به اینکه ۲۲ معین اقتصادی در استان کرمان در کنار دولت مشغول کار و فعالیت هستند، گفت: این موسسات بزرگ اقتصادی در مدیریت توسعه مشارکت دارند.
دکتر رودری افزود: به منظور هدفمندتر و ساختارمند کردن مراحل کار توانمندسازی مردم و برنامه ریزی برای توسعه مناطق و نواحی شیوه ای نامه ای تدوین شده است تا خدمات دستگاه ها به صورت همراستا در جوامع مد نظر ارائه شده و درنهایت به توانمندسازی و ارتقای سطح معیشت مردم بیانجامد.وی عنوان کرد: شناسایی جامعه هدف اولین اقدام در مسیر توانمندسازی مردم و برنامه ریزی برای توسعه مناطق و نواحی است که در این رابطه باید شناسایی بیکاران، شناسایی اقشار آسیب پذیر و طبقه بندی صورت گیرد.وی اظهار داشت: تبیین نقشه راه توسعه و سرمایه گذاری به صورت منطقه ای، ناحیه ای و محله ای نیز باید صورت گیرد که این اقدام نیز نیاز به بررسی وضع موجود و ظرفیت های محلی توسعه، تبیین راهبردها و خطوط کلی توسعه منطقه، شهرستان و ناحیه و تبیین فعالیت ها و اقدامات محرک اقتصاد دارد.دکتر رودری بر تدوین الگوی تامین منابع مالی سرمایه گذاری نیز تاکید کرد و گفت: با استفاده از روش های مختلف تامین مالی می توان صندوق سرمایه گذاری و اشتغالزایی را ایجاد کرد.وی خاطرنشان کرد: آموزش و ترویج و شکل گیری تعاونی ها و تشکل های حمایتی پس از تولید از عوامل تکمیل چرخه توانمندسازی مردم و برنامه ریزی برای توسعه مناطق و نواحی است.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ادامه داد: معتقدیم هنوزهمه ظرفیت های مناطق برای توسعه را شناسایی نکرده ایم و ظرفیت های زیادی وجود دارد که باید آنها را شناسایی کرده و از آنها استفاده کرد.
وی تاکید کرد: نقشه راه توسعه بر مبنای شناخت ظرفیت ها و مزیت های موجود تدوین می شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با بیان اینکه شناخت مزیت های نسبی روستاها اصل اول برای توسعه پایدار است، گفت: توانمندسازی مردم باید بر اساس شناخت مزیت های نسبی صورت گیرد.
آقای  ذکاء اسدی افزود: استاندار کرمان همواره تاکید کرده اند که سند پایداری برای روستاها تدوین شود واگر در این سند از توسعه اشتغال آغاز کنیم، به بیراه رفته ایم.
وی بیان کرد: تجربیات علمی و تاریخی در شناخت مزیت های نسبی هر منطقه بسیار تاثیرگذار است زیرا اگر مزیت های نسبی در یک روستا را به درستی بشناسیم شاید نیازی به ایجاد صندوق های خرد روستایی نداشته باشد.
وی ادامه داد: بعد از شناخت مزیت های نسبی مناطق، نقش دولت، افراد محلی و معین های اقتصادی در این مناطق تعیین می شود.